Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Holismassage gevestigd te Zwolle, Tyassenbelt 50, 8014 NW -dienstverlening: stoelmassages. –de opdrachtgever: de wederpartij van Holismassage – de werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever. –een opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Holismassage in het kader van het welzijn van de werknemer en de opdrachtgever . –een contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Holismassage in het kader van het welzijn van de werknemer en de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Holismassage enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. c. Alle offertes worden gedurende twee weken gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Holismassage aan de opdrachtgever schriftelijk of per email bericht heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk of per email door Holismassage is bevestigd. b. Als in geval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. c. Wanneer door Holismassage gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Holismassage op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Holismassage één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk of per email door Holismassage zijn bevestigd. b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst. c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Holismassage zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Holismassage zal de opdrachtgever voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijzigingen(en) schriftelijk of per email informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15. d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Holismassage om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Holismassage is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend. b. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 25% van de contractduur voor het einde van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen. c. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Holismassage de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen, schriftelijk of per email. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging (en) te hebben ingestemd tenzij hij Holismassage binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die Holismassage aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door Holismassage te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten zal Holismassage al het mogelijke doen om vervanging te regelen door een gecertificeerd masseur. c. Extra behandelingen – boven het in het contract afgesproken aantal - kunnen op verzoek van de opdrachtgever worden gegeven, maar slechts wanneer de overige afspraken van de masseur dat toelaten.

Artikel 7. Niet verschijnen van de werknemer

a. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Holismassage haar diensten verlenen volgens een voor Holismassage gangbaar behandelschema. Voor de hantering van het bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval, verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 8c.

Artikel 8. Annulering

a. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. b. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer bij 1 opdrachtgever of betreffende een project dienen uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Holismassage 10 procent van de overeengekomen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. c. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Holismassage gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten. d. Bij verhindering van een werknemer kan de opdrachtgever een andere werknemer voor behandeling in aanmerking laten komen. Dit moet van te voren gemeld worden.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

a. De opdrachtgever zal een afsluitbare ruimte van minimaal 3 x 3 meter ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Holismassage aangeboden diensten. b. Het door de opdrachtgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Holismassage inzake het assisteren bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de werknemers. Deze contactpersoon zal tevens zorgdragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema met verwijzing naar artikel 8a, b, c en d. c. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de werknemer.

Artikel 10. Tarieven

a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De vermelde tarieven op de website zijn netto, exclusief 21% BTW. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat Holismassage met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken. b. Holismassage behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. c. Holismassage  berekent de tarieven per uur, tenzij in het contract anders is vermeld of anders is overeengekomen. Er worden 3 personen per uur behandeld, tenzij in het contract anders is vermeld of anders is overeengekomen.

Artikel 11. Geheimhouding

a. Holismassage zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. b. Holismassage zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven in artikel 11a opleggen aan alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht

a. Holismassage zal van de betrokken werknemers van de opdrachtgever een dossier bijhouden, daar waar dit zinvol wordt geacht. b. Naast Holismassage heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke of digitale, specifiek voor de betreffende situatie verleende, machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening aan Holismassage te betalen. b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De verplichting van Holismassage tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. c. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor de rekening van de opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. d. Voor het geval naar het oordeel van Holismassage de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich brengt, is Holismassage gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Holismassage voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 500.000,00 per gebeurtenis en tevens per verzekeringsjaar. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Holismassage beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Holismassage wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Holismassage terzake daadwerkelijk op derden kan verhalen. b. De opdrachtgever vrijwaart Holismassage voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de opdrachtgever. c. Holismassage is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of geheel niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan Holismassage kunnen worden toegerekend.

Artikel 15 . Tussentijdse ontbinding

a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien: * de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn. * terzake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming. * de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren. b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. c. Holismassage is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Holismassage Stoelmassagemassage praktijk uit Emmen werkt uitsluitend voor bedrijven . Stoelmassage Praktijk Holismassage is gevestigd vanaf 1-9-2017 in Emmen-Bargeres aan de Ruinerbrink 209hosting door Connect-ed media intermediair bureau